2010 oglak burcu yorumu 22 aralik 22 ocak

2010 oglak burcu yorumu 22 aralik 22 ocak icin icin yapilmis olan tanimlamalara goz atabilir 2010 oglak burcu yorumu 22 aralik 22 ocak ile alakali olarak daha fazla detaya arsivimizden bakabilirsiniz eski gazel ganlerinizin geri gelmesi sizi memnun edecek bu yal vereceayiniz kararlar anamazde ki 5 10 yala damgasana vuracak ve en gazel tarafa bunlaran aoayu gazel ayeyler olacak bu yal bayak bir aayk kapanazda aay hayatanazda bayak deayiayiklikler olacak ama hepsi de sizin iain olumlu deayiayiklikler olabilir yal eaylence ve sosyal aktivitelerle geaecek oaylak burcu 2010 a girerken genel durumu ve yeni yorumlara oaylak burcu koa burcunun aksine en baraaysever en sakin ve kararla karakteri temsil eder batan insanlarda mal biriktirip gazel ve saaylam ev eayya sahibi olup iyi giyinip gazel garanerek danyevi bir kalacalak ve refah elde etme arzusu vardar ancak oaylaayan benliayi iain bu arzu varolmanan temel tadadar varolmaya bir aaba ve sareven sayan koa burcunun aksine oaylak burcu var olmaya bir tat ve huzur hali kabul eder korunmasa gereken dinginlik ve kalacalak tadana varalmasa gereken hoayluk ve gavenlik olarak garar oysa hayat koa un kavgasandan ibaret olmadaaya gibi oaylaayan sakunundan da ibaret deayildir her bura hayatan bir yanana bilinalerine aksettirirken diayer yanlerini diayer yanlerini ihmal ettirmektedir 2010 yala siz oaylaklar iain yaksek eayitim yabanca alkelerle alakala tam baaylantalar hukukdin politika yayamcalak yabanca dil aayrenme akademik kariyer elde etme ve meslek sahibi olmak ve iyi bir pozisyon elde edebilmek isteayi kendinizi en fazla zengin deayerli ve etkileyici olarak garmek isteayiniz alanlar olacaktar bu konularda gaala olmak arzunuz son derece yakselecek ve daayaraya karaya yine bu konularda gaasaz garanmekten azellikle sakanacaksanaz uranas gezegeninin olumlu ve bereketli enerjisi sayesinde aalaayarak emek sarfederek diayinizle tarnaayanazla kazanacaayanaz zaferler iain ayimdiden kendinizi hazarlamanaz yerinde olabilir 2010 yalanda kafanazan iaindeki tam sorulara cevap bulabilir ve arzularanazan geraekleaymesi sonucunda danyaya daha huzurlu kendinizden emin bir ruh hali iainde bakabilirsiniz aayk hayatanaz flartleriniz yaratacalak gerektiren her tarla faaliyetiniz aocuklaranaz veya aocuk sahibi olmak adana daayanceleriniz yaayaman keyifli yanlaranan tadana varmak adana olan tam eylemlerinizde ise belirli bir sanarlanmaay aekingenlik olsa da bu konularda yaklaayak birbuauk yal iainde geliaymek ve bayamek aaasandan farsatlarla karayalaayabileceksiniz baayamsazlak duygunuzu ve bugane dek olan bakaay aaanaza yenileyerek deayiayime uayraayacaayanaz alan ise ileriye yanelik hedefleriniz grup faaliyetleriniz sosyal hayatanaz ve dostluk iliaykilerinizde olacaktar azgarleaymek adana iainizde en derin duygulara taayayacaayanaz konularan baayanda da mesleayiniz ve kariyeriniz gelecektir aayk ve aliaykiler aayk konusunda etkili tarihlerin baayanda 08 mart 17 nisan arasa arkadaaylak iliaykileri sosyal faaliyetler ve gaala duygular iainde arkadaaylak merkezli beraberlikler kendinizi keyifli hissetmenizi saaylayaca bir danem olarak yer almakta 23 nisan 29 mayas tarihleri yanetici gezegeninizin konumu dolayasayla aayk konusunda ayansla bir danem bu sareate karaya cins tarafandan oldukaa aekici hale gelmenizi saayladaaya gibi yakan beraberlikler aaasandan da daha dikkatli ve azenli davranaaylar sergileyeceayiniz bir sarea anlama taayamakta 11 temmuz 26 aayustos danemi aayk aaasandan olumlu bir sarea sabit fikirlilikten uzak kalmanaz halinde mutlu bir iliayki yaayayabilirsiniz aayk konusunda seaicilik ve her detayan azerinde durmak ve makemmeli arzulamak gibi etkiler yaratabilir 19 eylal 30 kasam tarihleri arasa ise azellikle ciddi iliaykiniz evliliayiniz konularanda dikkatli hareket etmeniz ve gerekli dengeyi kurmanaz halinde beraberliayinizde aekim gacanan yakseleceayi bir zaman olabilir aataaymak yerine uzlaaya iainde olmaya aalaaymak farklalaklaranaz konusunda ortak bir nokta oluayturmak adana alamla davranmak faydala olabilir ayraca cinsel paylaayamlar aaasandan da senenin sonlara gayet etkili danem olarak gazakmekte olumlu iliaykileriniz baayak terazi yengea buralarayla zorlu iliaykiler kova aslan aay ve kariyer mesleki kariyeriniz ve genel olarak iay hayatanazla ilgili etkili olabilecek en anemli tarihlerin baayanda 10 ocak 23 mart danemi ilk baayta yer almakta bu devrede azgar daayancelerinizi hayata geairmenizi saaylayan iay farsatlara yakalayabilir veya ayu anki pozisyonunuzla ilgili bir karara varmak gereayi duyabilirsiniz mars gezegenin geri hareketinin devam etmesi nedeniyle karar vermeden ance daayanmeniz iyi olabilir sabit fikirlilikten uzak kalmanaz halinde orijinal ve saradaaya geliaymeler yaayayabilirsiniz 19 nisan 18 mayas daneminizde giriayimler aaasandan gaala bir ifade kazanabilir daha cesur bir ayekilde isteklerinizin peayinden gidebilirsiniz bu durum mesleki aaadan size oldukaa yeni farsatlar getirebilir 22 aayustos 12 ekim daneminde gandelik iay temponuz aaasandan iliaykilerinizi gaala tutmaya aalaaymalasanaz mesleki aaadan bir ortaklak veya eayiniz vasatasayla geliaymeler yaayayabilirsiniz dikkat etmeniz gereken konu paylaaymaya ve iaybirliayine aaak olmak pasif tepkiler yerine giriayimci davranmak olmaladar tam tersi bir durum iasel olarak gerilimlere ve hareketsizliaye neden olarak danemin olumlu geliaymelerinde yararlanmanaz anande engel oluayturabilir 08 kasam 28 aralak danemi yurtdaaya baaylantala iayleriniz mesleki aaadan akademik kariyeriniz ve eayitim konularanda gayet olumlu geliaymeler yaayayabilirsiniz parasal konular finans hayatanaz ve maddi kazanamlar aaasandan etkili olacak tarihlerin baayanda 21 aralak 2009 17 mart 2010 arasa danemde iletiayim yoayunluayu iainde oluayunuz ayna anda birden fazla iayle uayraaymanaz ek gelirler saaylayacaaya gibi yapacaayanaz garaaymelerde durumunuzu dazeltebilecek giriayimlerde de bulunabilirsiniz sizler genel olarak tutumlu kiayiler olduayunuzdan bu danemde harcamalar konusunda dikkatli olun uyarasandan ziyade daha esnek daayanmeye aalaaymala ve farsatlara deayerlendirmelisiniz demek daha doayru olacaktar gayet aktif bir danem olabilir 23 mayas 14 haziran danemi parasal konularda iliaykiler aayanaza geniayletmeniz ve gerekli kiayilerle baaylantaya geame aaasandan giriayimlerde bulunmanaz gayet faydala olabilir haberleayme trafiayiniz yoayun ve yolculuklar aracalaayayla parasal kazanalar aaasandan verimli gazakmekte 13 ekim 11 kasam arasa kendi kazanamlaranaz daayanda yerlerden gelebilecek gelirler aaasandan etkilidir yabanca alkelerle baaylantalar faydala olabilir eayinizle alakala geliaymeler maddi aaadan sizi rahatlatabilir bu danemde her zamanki gibi yataramlaranaza deayerlendirmek konusunda dikkatli olmala paranaza nerelerde deayerlendirmeniz gerektiayi konusunda planlar yapmalasanaz gayet aktif hazla bir tempo iainde maddi konularla meaygul olacaayanaz bir danem ortaklak konularanda da etkili olacak bu zaman diliminde hukuk davalaranaz sigorta gelirleriniz miras kredi gibi konular aracalaayayla maddi gelirler saz konusu olabilir saaylak 26 aayustos 24 ekim daneminde yoayun temponun getirdiayi yorgunluklar keyifsizlik durumu garalebilir birebir iay iliaykisinde bulunduayunuz kiayiler veya eayiniz kaynakla saaylak problemleriyle uayraaymak durumunda kalabilirsiniz boayaz rahatsazlaklara bel aayralara ve psikolojik yanden alanganlak hali gibi durumlar oluayabilir 2010 yalanan siz oaylaklar iain yareayinizin iaindeki tam arzularanaza geraekleaytirmenizi saaylayan olanaklarla dolu geamesini diler huzurlu mutlu saaylakla ganler temenni ederiz buradan alantadartak
2010 oglak burcu yorumu 22 aralik 22 ocak
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: