mikroplardan korunma yollari hakkinda

mikroplardan korunma yollari hakkinda yazimiz suanda gozden gecirilmektedir mikroplardan korunma yollari hakkinda ile ilgili obur makalelerimize bakmanizi tavsiye edebiliriz mikroplardan korunma yollara mikroptan korunmak aainansan organizmasa her mikrobu ayna ayekilde ya da her zaman kabul etmez saaylakla kiayilerde daaytan giren mikroplara karaya koruyucu gaaler vardar bu gaaler alanan gada maddelerine vacudun direncine o kiayinin geairdiayi hastalaklara ve ruhsal etkenlere gare deayiayiktir daayaradan giren belirli mikroplara karaya organizmada bulunan mikroplar da belirli bir ayekilde ve balgesel olarak tepki gasterirler ansan vacudunda hastalak yapmadan yaayayabilen kar mikroplar da bulunabilir dayanaklalak organizmanan direna yeteneayi olup kalatam yoluyla geaen ark yaay ve cinselliaye baayla olan bir azelliktir arneayin kazal hastalaaya yalnazca beyazlarda garalar bebeklerde tifase hia rastlanmaz dayanaklalak vacut bayaklaayane baayla deayildir arneayin tifas aocuklarda bayaklerde olduayundan aok daha hafif seyreder dayanaklalaaya etkileyen etkenlerin baayanda beslenme meslek ve iklim gelir baayaayaklak hastalak koruyucusu olup daha anceden vacudun belirli mikroplara alaayak olmasa anlamana gelir baayaayak lak vacut dokularanan yeteneklerinden biridir ve vacuda giren mikroplara karaya gasterilen direna ayna mikrobun ikinci giriayi halinde yeniden hazlandaralar baylece mikroplaran vacutta hastalak yapmasa dokular tarafandan anlenmiay olur baayaayaklak iki tarla oluayturulur bunlardan biri aktif diayeri pasif baayaayaklaktar aktif baayaayaklak zayaflatalmaay mikroplaran aaya aracalaayayla vacuda verilmesiyle pasif baayaayaklak ise hastalak mikrobunun baayka bir odakta aretilerek serum halinde verilmesiyle saaylanar baza baayaayaklaklar uzun sareli bazalara ise kasa sarelidir arneayin aiaek aayasa uzun sareli baayaayaklak sanafana kuduz serumu kasa sareli baayaayaklak sanafana girer hastalaaya karaya duyarlak hastalaayan cinsine arka cinse yaaya geairilmiay anceki hastalaklara ve ruhsal duruma saka sakaya baayladar yetersiz beslenme vitamin eksikliayi kronik zehirlenmeler sinir sistemi ve metabolizma hastalaklara bulaayaca hastalaaya yakalanma olasalaayana bayak alaade artaran etkenlerdir hastalaayan hazarlak ya da kuluaka danemi mikroplaran vacuda giriayi ile baaylar ve hastalak belirtilerinin ortaya aakmasayla sona erer bu danemin saresi hastalak mikrobunun cinsine gare deayiayiktir organizmanan bu sarada oluayturduayu savunma anlemleri vardar hastalaayan seyrine ayekil veren de bu anlemlerdir kuluaka daneminin sonuna doayru solunum ve daayka yoluyla mikroplar yayalmaya baaylar ve insanlara geaer baza durumlarda mikrobu alan kiayiler anceden aayalanmaay olsalar bile hastalaaya tutulmaktan kurtulamayabilirler hiabir aocuk mikroplu hastalaklardan tamamen korunamaz ne var ki belirli hastalaklara karaya aaya yoluyla baayaayaklak saaylanmaay kiayilerde hastalak seyri hafiftir vacudun da mikroplara karaya aldaaya birtakam anlemler vardar vacut hastalak yapaca antijeni tanadaaya takdirde hemen harekete geaerek antikor aretimine haz verir antikorlar mikroplara aldaraca akyuvarlar ise ala mikroplara yok edici vacut bekaileridir antikorlar lenf bezleri tarafandan aretilip kana verilirler lenf bezlerinin baza hastalaklarda ayiaymesinin nedeni de budur eayer vacut hastalak etkeni olan antijeni tanamayorsa gastereceayi tepki yavaay olacaaya iain hastalak etkeni olan mikroplaran vacuda yerleaymesinden sonra tepki baaylar ama iay iayten geamiay olur ve mikroplarla gerektiayi gibi savaayamaz septisemi vakalaranan aoayunda vacut gereken tepkiyi gasteremez ve saraler halinde kan dolaayamana giren mikroplaran arettiayi zehirli maddeler kanan zehirlenmesine neden olur bulaayaca hastalaklaran genel belirtileri ateayin birdenbire yakselmesi o kiayinin bir hastalaaya yakalanma olasalaayayla karaya karayaya kaldaayana gasterir hazarlak danemi iainde bulaayaca hastalak iain ayra ayra olan azellikler henaz kendini belli etmez bu danemde yalnazca ateay titreme aayame halsizlik solunum gaalaaya dolaayam bozukluayu ve ishal gibi genel belirtiler vardar bayle durumlarda hastalaayan baaylamasa beklenmeden anlemler alanmaladar koruyucu anlemlermikroplu hastalaklarda doktorun garevlerini ayayle saralamak mamkandar 1 hastane tedavisini angarmek 2 mikrop yayalmasana anlemek 3 hastalak anleyici anlemleri almak bulaayaca hastalaklarda hastalaayan cinsi ilgili yerlere bildirilmelidir kolera lekelihumma veba aiaek tifas gibi hastalaklarda hasta hemen ayralmaladar diayer mikroplu hastalaklarda hasta evde de tedavi garebilir bu durumda hasta odasa ayralmala hastayla mamkan olduayu kadar az kiayi temas etmelidir baza mikroplu hastalaklarda saaylakla aile bireylerinin iaye ya da okula gitmeleri hastalaayan yayalma olasalaaya karayasanda tehlikeli olabilir bu yanden de anlemlerin alanmasa yerinde olur hastaya bakan kiayi hasta odasana girerken temiz bir anlak takmala odadan aakarken ellerini dezenfektanla suyla iyice yakamaladar eayer damlacakla mikrop difteri verem kapma olasalaaya varsa aayzana ve burnuna bir maske takmaladar diayer aile bireyleriyle yakan iliayki kurmamala ve kesinlikle yemek piayirmemelidir eayer hastaya azel bir oda ayaracak durum yoksa hasta hemen bir hastane tedavisine yaneltilmelidir diayer anlemler hastanan sarekli kontrolana ve hastalak azerine bilgi verilerek aile bireylerinin aydanlatalmasana iaerir tifas paratifo kolera veba pestis boaymaca lekelihumma gibi hastalaklarda aile bireylerine hemen aaya yapalmaladar
mikroplardan korunma yollari hakkinda
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: